Trwają zapisy do Firestarters - Biznesy Edukacyjne.

Pattern

Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO „EDUWORLDS” – FIRESTARTERS ONLINE EMPIRE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Portalu jest eduworlds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-713) przy ul. Wrzesińskiej 12/27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000999343, NIP: 1133075718, REGON: 523493673, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł, e-mail do korespondencji: [email protected]
 2. Regulamin określa warunki korzystania z Portalu zakres usług świadczonych przez Administratora i zakres jego odpowiedzialności.
 3. Treść Regulaminu znajduje się pod adresem: https://eduworlds.com/firestarters-online-empire/regulamin/ . Na żądanie zainteresowanej osoby, treść Regulaminu zostanie jej udostępniona na wskazany przez nią adres e-mail, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 4. Administrator umożliwia Klientowi kontakt: 
  a) pod adresem: eduworlds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa; 
  b) pod adresem e-mail: [email protected].
  c) pod nr telefonu: +48 795 789 759
 5. Dodatkowo, Administrator może umożliwić Klientowi komunikację za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger, Instagram oraz Discord, które pozwalają na zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Klientem a Administartorem, w tym daty i godziny takiej korespondencji na trwałym nośniku.

§ 2. DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która Umowę świadczenia usług elektornicznych zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.
 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Portal – strona pod adresem https://eduworlds.com/firestarters-online-empire, na której Klient w toku wypełniania Ankiety aplikacyjnej zapisuje się na listę mailową.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 5. Administrator – eduworlds sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa, KRS: 0000999343, NIP: 1133075718, REGON: 523493673, e-mail: [email protected], będący właścicielem portalu.
 6. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać od Administratora drogą elektroniczną, w tym zwłaszcza treści o charakterze edukacyjno-marketingowym, e-booki, a także informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach dotyczących Administratora.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Administrator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). 
 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator, niezbędny jest sprzęt i system spełniający następujące minimalne wymagania techniczne: 
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. dostęp do Internetu,
 1. Każdy korzystający z Portalu zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić ich prawidłowemu funkcjonowaniu. Korzystających obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Zabronione jest korzystanie z Portalu w sposób zakłócający ich funkcjonowanie lub uciążliwy dla Administratora lub osób trzecich.  
 2. Administrator zastrzega, że korzystanie z Portalu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje korzystającym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych usług. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Administrator powiadomi o nich Użytkowników poprzez udostępnione mu adresy e-mail oraz ogłosi ten fakt ogólnie w Portalu.
 3. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Zgoda na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z usług objętych Regulaminem.
 5. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Portalu następuje nieodpłatnie.
 6. Wszystkim osobom korzystającym z Portalu Administrator umożliwia przede wszystkim usługę przesyłania zamówionej informacji handlowej („Newsletter”). 
 7. W celu skorzystania z usług określonych w ust. 10 powyżej, należy podać swój adres e-mail w przeznaczonym do tego formularzu aplikacyjnym i nacisnąć odpowiednio przycisk: „Wyślij odpowiedzi” lub równoważnych. Usługa Newslettera świadczona jest do momentu wycofania zgody, poprzez naciśnięcie linku wyrejestrowującego zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Newslettera.
 1. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4. ZMIANY REGULAMINU. DOSTĘPNOŚĆ PORTALU

 1. Administrator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem warunków, o których mowa poniżej.
 2. Administrator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym w w Portalu, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od ich ogłoszenia.
 3. Administrator dąży do utrzymania dostępności Portalu bez ograniczeń czasowych. Administrator zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszenia ich dostępności z przyczyn technicznych, w szczególności w celu przeprowadzenia prac rozwojowych lub usunięcia błędów, jak również prawo definitywnego zakończenia ich działalności.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych korzystających z Portalu jest eduworlds sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej pod adresem: https://eduworlds.com/firestarters-online-empire/polityka-prywatnosci/.
 2. W celu uzyskania informacji na temat użytkowania Portalu lub świadczonych w oparciu o Regulamin usług, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]. Odpowiedzi będą udzielane w terminie 7 dni roboczych.
 3. Postanowienia regulaminu stosuję się również do sytuacji, gdy Klient podaje swoje dane osobowe w przypadku zapisania się na Newsletter.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Administratorem a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Portalu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 30.05.2023 roku.