Trwają zapisy do Firestarters - Biznesy Edukacyjne.

Pattern

Regulamin - Firestarters Online Empire

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO „EDUWORLDS” – FIRESTARTERS ONLINE EMPIRE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Sklepu jest eduworlds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-713) przy ul. Wrzesińskiej 12/27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000999343, NIP: 1133075718, REGON: 523493673, o kapitale zakładowym w wysokości 25.000 zł, e-mail do korespondencji: [email protected]
 2. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu zakres usług świadczonych przez Administratora i zakres jego odpowiedzialności.
 3. Treść Regulaminu znajduje się pod adresem: https://eduworlds.com/firestarters-online-empire/regulamin/. Na żądanie zainteresowanej osoby, treść Regulaminu zostanie jej udostępniona na wskazany przez nią adres e-mail, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 4. Administrator umożliwia Klientowi kontakt: 
  a) pod adresem: eduworlds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa; 
  b) pod adresem e-mail: [email protected].
  c) pod nuemrem telefonu: +48 795 789 759
 5. Dodatkowo, Administrator może umożliwić Klientowi komunikację za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger, Instagram oraz Discord, które pozwalają na zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Klientem a Administartorem, w tym daty i godziny takiej korespondencji na trwałym nośniku.
 6. Informacje o funkcjonalnościach Społeczności i/lub Kursów  oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacjach, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach Społeczności i/lubKursów, o których Administrator wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na stronach sprzedaży kursów.

§ 2. DEFINICJE

 1. Blockchain – umożliwiająca uruchamianie Smart Kontraktów, otwarta i zdecentralizowana baza danych, w której zapisy tworzone są przy pomocy kryptografii i układane w łańcuchu bloków w taki sposób, że każdy dokonany zapis w tej bazie zostaje utrwalony w sposób nieodwracalny i niezmienny.
 2. ETH (skrót od Ether) – macierzysta waluta wirtualna sieci Ethereum.
 3. firestarters.pl – serwis internetowy pod adresem: http://firestarters.pl/ przekierowanym na https://eduworlds.com/firestarters-online-empire/
 4. Klient Akademia.pl – każda osoba posiadająca dostęp do Portalu Akademia.pl.
 5. Kolekcja – stworzona przez Administratora, limitowana liczba Plików Cyfrowych NFT Firestarters.
 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Materiały – prezentacje, filmy, nagrania, zdjęcia, artykuły oraz sporządzone w jakiejkolwiek innej formie treści publikowane przez Administratora na firestarters.pl lub w Portalu Akademia.pl.
 8. NFT (eng. Non-Fungible Token) – unikatowy, cyfrowy, zapisany kryptograficznie w Blockchain, certyfikat prawa wyłącznego dysponowania własnością powiązanego z NFT Pliku Cyfrowego.
 9. NFT Firestarters – stanowiąca warunek dostępu do społeczności Firestarters limitowana liczba NFT, stworzona w wyniku Mintu z udostępnionej przez Administratora Kolekcji Plików Cyfrowych. NFT Firestarters stworzone zostały w standardzie ERC721 i mogą być przedmiotem obrotu z użyciem Smart Kontraktu w sieci Ethereum w zamian za kryptowalutę ETH.
 10. Plik Cyfrowy – każda wchodząca w skład Kolekcji grafika zapisana w formacie PNG która w wyniku Mintu zostaje powiązana z tokenem NFT Firestarters poprzez odpowiedni zapis w metadanych.
 11. Portal Akademia.pl – serwis internetowy pod adresem: https://portal.akademia.pl/.
 12. Portfel – współdziałający z Blockchain, kryptograficzny sprzęt lub oprogramowanie, które umożliwia jego posiadaczowi przechowywanie NFT oraz udział w Transakcjach. 
 13. Powiązane Platformy – umożliwiające przeprowadzanie Transakcji NFT platformy sprzedażowe https://opensea.io/ oraz https://looksrare.org/, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę. 
 14. Użytkownik – każdorazowy właściciel co najmniej jednego tokenu NFT Firestarters, który zaakceptował Regulamin. Spełnienie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z uzyskaniem członkostwa w społeczności Firestarters Online Empire.
 15. Użytkownik Subskrypcji - właściciel rocznego dostępu do społeczności Firestarters Online Empire.
 16. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 17. Smart Kontrakt – program komputerowy stworzony w języku programowania Solidity i zapisany w Blockchain, umożliwiający Mint oraz obrót tokenami NFT.
 18. Transakcja – każda dokonana w sieci Ethereum i zapisana w Blockchain, czynność prawna oparta o Smart Kontrakt, skutkująca przeniesieniem własności NFT Firestarters na nabywcę w zamian za ETH.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Administrator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz.1204 z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). 
 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator i w celu korzystania z firestarters.pl oraz realizacji uprawnień wynikających z członkostwa w społeczności Firestarters, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: 
 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 2. posiadanie Portfela (rekomendowany MetaMask),
 3. posiadanie konta w aplikacji Discord,
 4. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
 5. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
 6. dostęp do Internetu,
 7. posiadanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
 8. możliwość odtwarzania plików wideo.
 1. Usługi określone w Regulaminie są udostępniane w najnowszej wersji, dostępnej w chwili zawarcia umowy i są zgodne z umową przez cały okres ich dostępności dla Użytkownika. Administrator poinformuje o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usług określonych w Regulaminie z umową, a Użytkownik powinien wówczas zainstalować tę aktualizację w rozsądnym terminie, w szczególności w czasie wskazanym przez Administratora. Jakiekolwiek zmiany w Usługach określonych w Regulaminie, inne niż niezbędne do zachowania zgodności z umową Usług określonych w Regulaminie, mogą być wprowadzane w wyjątkowych okolicznościach. Użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o wprowadzanych zmianach. 
 2. Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Administratora zgodnie z ust. 4 powyżej, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności usług określonych w Regulaminie z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1) poinformował Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu Firestarters.pl lub świadczeniu usług objętych Regulaminem. Zabronione jest w szczególności korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi)
  1) poinformował Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora.
 4. Administrator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych usług. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Administrator ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na Firestarters.pl. 
 5. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 6. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z usług objętych Regulaminem.
 7. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta.

§ 4. SPOŁECZNOŚĆ FIRESTARTERS - ONLINE EMPIRE - WARUNKI KORZYSTANIA Z DISCORD

 1. Członkostwo w społeczności Firestarters Online Empire uprawnia do:
  a) dostępu do wszystkich, tj. istniejących oraz opublikowanych w przyszłości, Materiałów wchodzących w zakres pakietu Firestarters w Portalu Akademia.pl,
  b) dostępu do zamkniętego serwera społeczności Firestarters - Online Empire w aplikacji Discord,
  c) korzystania z benefitów oferowanych przez Administratora, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
 2. Członkostwo w społeczności Firestarters Online Empire ograniczone jest do maksymalnie 1000 (jednego tysiąca) Użytkowników oraz nieograniczonej liczby Użytkowników Subskrypcyjnych. Administrator jest uprawniony do zwiększenia limitu członków społeczności w każdym czasie, według własnego uznania, poprzez zmianę treści Regulaminu.
 3. Każdy Użytkownik może posiadać tylko 1 (jeden) Dostęp do Społeczności.
 4. Warunkiem członkostwa w społeczności Firestartes Online Empire jest zakup Dostępu do Społeczności i akceptacja niniejszego Regulaminu. 
 5. Możliwość korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 powyżej, posiadają wyłącznie Użytkownicy oraz Użytkownicy Subskrycpyjni przez cały czas trwania dostępu.
 6. Udzielenie dostępu do funkcjonalności firestarters.pl oraz serwera Discord społeczności Firestarters Online Empire następuje automatycznie po dołączeniu do społeczności.
 7. Sposób uzyskania dostępu do Portalu Akademia.pl zostanie nadany Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Subskrypcyjnemu przez Administratora automatycznie po zakupie dostępu.
 8. Dostawcą zamkniętego serwera Discord dla  społeczności Firestarters Online Empire jest Discord Inc., 444 De Haro Street #200, San Francisco, CA 94107. Korzystanie przez Użytkownika z serwera Discord odbywa się na zasadach określonych regulaminami dostawcy aplikacji, dostępnymi na stronach: https://discord.com/terms, https://discord.com/privacy
 9. Administrator jest uprawniony do monitorowania i moderowania materiałów oraz treści przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników w ramach serwera Discord społeczności Firestarters Online Empire.
 10. Klient po dołączeniu do serwera Discord Firestarters Online Empire zobowiązany jest do podania Administratorowi:
  a) adresu email, na jaki wykupił Dostęp do Społeczności,
  b) podania kodu weryfikacyjnego do Discorda który otrzymał w wiadomości email po zakupie
  c) podanie rocznych przychodów uzyskanych w ostatnim roku z produktów online
 11. Na podstawie udzielonych informacji z pkt. 8, Administrator nadaje Klientowi odpowiednie Role na serwerze. Klient któremu zostały nadane role ma dostęp do wybranych kanałów. Widoczność poszczególnych kanałów jest elementem prowadzonej przez Administratora grywalizacji w Społeczności.
 12. Klient, który w trakcie korzystania z Dostępu do Społeczności przekroczył poszczególne progi przychodu, może zgłosić się do Administratora po nadanie odpowiedniej roli. Po nadaniu nowej roli na serwerze, klient otrzymuje dostęp do kolejnych kanałów.
 13. Dostep do społeczności Firestarters Online Empire jest oferowany w trzech wariantach:
  a) Subskrypcja roczna - dostęp na 12 miesięcy
  b) Dostęp Lifetime - dostęp dożywotni, związany z NFT Firestarters
  c) Dostęp Liftime + - dostęp dożywotni, związany z NFT Firestarters oraz dostępem eduworlds EARTH który dokładnie opisany jest w regulaminie: https://eduworlds.com/dokumenty/regulamin-dostepow-eduworlds

§ 5. WARUNKI SPRZEDAŻY NFT FIRESTARTERS

 1. Z zastrzeżeniem warunków określonych niniejszym paragrafem, Użytkownik może sprzedać NFT Firestarters w każdym czasie, dowolnie wybranej osobie i za dowolną cenę. Transakcja następuje z wykorzystaniem Smart Kontraktu w sieci Ethereum w zamian za świadczenie wzajemne wyrażone w ETH. 
 2. Użytkownik, który dokonał sprzedaży NFT Firestarters, traci członkostwo w społeczności Firestarters Online Empire jak również związany z tym NFT dostęp do Portalu Akademia.pl. Skutek określony w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą zapisania NFT Firestarters w Portfelu nabywcy.
 3. W celu dokonania Transakcji, Użytkownik może skorzystać z Powiązanej Platformy, jak również innych dostępnych platform umożliwiających sprzedaż NFT w sieci Ethereum.
 4. Transakcja realizowana jest w całości według zasad określonych w regulaminie wybranej przez Użytkownika platformy sprzedażowej. 
 5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7 poniżej, Administrator nie jest stroną Transakcji, nie ma wpływu na jej dokonanie i treść oraz nie ponosi odpowiedzialności za jej skutki. 
 6. Administrator respektuje rezultat Transakcji w postaci przejścia własności NFT Firestarters na inną osobę. Administrator umożliwia każdorazowemu właścicielowi NFT Firestarters dołączenie do społeczności Firestarters Online Empire na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. W oparciu o zawartą przez Administratora z Powiązaną Platformą umowę, od każdej Transakcji NFT Firestarters zrealizowanej za pośrednictwem Powiązanej Platformy, Administrator otrzyma prowizję w wysokości do 10% ceny Transakcji. Aktualna wysokość prowizji jest możliwa do sprawdzenia za pośrednictwem Powiązanej Platformy. Należna Administratorowi prowizja jest pobierana i przekazywana do Portfela Administratora automatycznie z chwilą realizacji Transakcji za pośrednictwem Powiązanej Platformy, pomniejszając w ten sposób liczbę ETH otrzymywanych przez sprzedającego tytułem ceny sprzedaży NFT Firestarters. 
 8. Przed dokonaniem Transakcji, Użytkownik zobowiązany jest poinformować nabywcę NFT Firestarters o treści Regulaminu oraz konieczności jego akceptacji w celu dołączenia do społeczności Firestarters Online Empire.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE. LICENCJA PLIKU CYFROWEGO

 1. Administratorowi przysługują majątkowe prawa autorskie, w tym prawa zależne, do wszystkich Plików Cyfrowych wchodzących w skład Kolekcji. Administrator jest wyłącznie uprawniony do udzielania wszelkich zgód, zezwoleń, upoważnień, w tym licencji na korzystanie z Plików Cyfrowych. 
 2. Nabycie NFT Firestarters przez Użytkownika, w wyniku Mintu lub Transakcji, nie przenosi na niego majątkowych praw autorskich, prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, ani nie upoważnia go wykonywania autorskich praw osobistych do  związanego z tym NFT Firestarters Pliku Cyfrowego. 
 3. Administrator udziela każdorazowemu właścicielowi NFT Firestarters niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie, licencji na korzystanie z powiązanego z tym NFT Firestarters Pliku Cyfrowego, z wyłączeniem wykorzystania komercyjnego (zarobkowego), na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pliku Cyfrowego - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Pliku Cyfrowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Plik Cyfrowy utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Z chwilą każdorazowego przeniesienia własności NFT Firestarters w wyniku Transakcji, udzielona licencja wygasa względem jego zbywcy i powstaje na rzecz nabywcy.

§ 7. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU EDUWORLDS

 1. Administrator umożliwia zakup Dostępu do Społeczności w Sklepie.
 2. Klient może nabyć dostępny w Sklepie Dostęp do Społeczności poprzez złożenie Zamówienia, klikając przycisk „Opłać” lub równoważnego, wówczas do zawarcia Umowa Sprzedaży dochodzi na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.

§ 8. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Klient wybiera wybrany wariant Dostępu do Społeczności, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych komunikatów i informacji zawartych na stronie sprzedażowej, a następnie na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient w celu zakupu Dostępu do Społeczności przenosi go do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Dostęp do Społeczności, który zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Dostęp do Społeczności, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury, sposób płatności i inne. Klient korzystający ze sklepu EasyCart w toku procesu Zamówienia dokonuje rejestracji w sklepie EasyCart. Klient korzystający ze sklepu SalesCRM w toku procesu Zamówienia nie dokonuje rejestracji w sklepie SalesCRM.
 4. Podany adres e-mail oraz nr telefonu może zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. Newsletter) zaznaczając odpowiedni checkbox.
 5. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres [email protected].
 6. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 7. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w toku składania Zamówienia. 
 8. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
 • głównych cechach przedmiotu sprzedaży,
 • łącznej cenie dodanego do koszyka Dostępu do Społeczności wraz z podatkami, a także opłatach za dostarczenie lub o innych kosztach (o ile występują),
 • możliwości odstąpienia od umowy.
 1. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 2. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy Sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera się również potwierdzenie złożonych przez Klienta oświadczeń w przedmiocie żądania spełnienia świadczenia przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy. 
 4. Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego wpływu środków z tytułu ceny z Umowy Sprzedaży bądź otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty od operatora płatności. 
 5. Realizacja Zamówienia na Dostępu do Społeczności następuje m.in. poprzez nadanie dostępu do Kursów na platformie: portal.akademia.pl. Dostępu do Społeczności uważa się za dostarczony w chwili, gdy dane dostępowe zostały dostarczone Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail oraz gdy Klient dołączył do serwera Discord.
 6. Cena Dostępu do Społeczności podawana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena podana przy Dostępie do Społeczności jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. 
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na cenę Dostępu do Społeczności w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. 
 8. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta w Sklepie dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 9. Klient może dokonać płatności ceny za zakupione Produkty w następujący sposób:
 • płatność kartą kredytową/debetową poprzez elektroniczny system stripe.com,
 • szybkie płatności (w tym blik).
 • raty PayU

§9. PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 1. Administrator może prowadzić przedsprzedaż Dostępu do Społeczności.
 2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Dostępu do Społeczności przed jego premierą w cenie specjalnej.
 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte nowe i cechujące się małą dostępnością, Dostępy do Społeczności, które dopiero ukażą się w Sklepie.
 4. Termin dostępności Dostępów do Społeczności objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie Dostępy do Społeczności (na stronie z linkiem do koszyka).
 5. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że coś innego zostało wskazane w opisie oferty przedsprzedaży.
 6. Zakupione podczas przedsprzedaży Dostępy do Społeczności oraz związane z nimi  bonusy i Kursy, są realizowane (np. dodawane do Platformy) w terminach zgodnych z opisem oferty.

§ 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 28 stycznia 2020 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Administrator przekazał Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy w formie e-mail zgodnie z § 5 ust. 11.
 2. Choć ustawowe prawo do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży jest wyłączone, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży Dostępu do Społeczności kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu maksymalnie 14 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem że nie odebrał uprzednio NFT Firestarters. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 3. Wszelkie zwroty należności wynikające z pkt 2. będą regulowane przez Administratora nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Dostępu do Społeczności zgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, za brak zgodności Dostępu do Społeczności z Umową sprzedaży, który wystąpił w czasie jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu 2 lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Dostępu do Społeczności z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili jego dostarczenia, istniał w chwili jego dostarczenia. 
 2. Domniemanie określone w ust.1 nie mają zastosowania, jeżeli:
  a) środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Administrator poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy Sprzedaży;
  b) Klient, został poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy Sprzedaży o obowiązku współpracy z Administratorem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Dostępu do Społeczności z Umową Sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, nie wykonuje tego obowiązku.
 3. Jeżeli Klient nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Dostępu do Społeczności z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  a) poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora.
 1. Powyższe uprawnienia z tytułu braku zgodności Dostępu do Społeczności z Umową Sprzedaży przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedającym, a Klientem niebędącym Konsumentem, odpowiedzialność za brak zgodności Dostępu do Społeczności z Umową Sprzedaży jest wyłączona.
 2. Konsument ma możliwość złożenia Sprzedającemu żądania wynikającego z braku zgodności Dostępu do Społeczności z Umową Sprzedaży w ciągu roku od dnia zauważenia tego braku. Wniesienie reklamacji następuje na zasadach określonych w § 9 Regulaminu. 
 3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Dostępu do Społeczności z Umową Sprzedaży.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży w wypadku reklamacji, Administrator może mu uniemożliwić dalsze korzystanie z Dostępu do Społeczności w szczególności poprzez zablokowanie Konta.

§ 12. REKLAMACJE

 1. Żądania wynikające z rękojmi, o których mowa w § 11 Regulaminu jak również inne reklamacje dotyczące  funkcjonowania Sklepu, w tym nieprawidłowości techniczne dotyczące ich działania, mogą być zgłaszane listownie na adres: ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa,  z dopiskiem: „Reklamacja Firestarters- Online Empire” lub poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres zgłaszającego reklamację oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 
 3. Administrator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub w zwrotnej wiadomości e-mail.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Zgłaszający reklamację ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Konsumentowi przysługuje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13. ZMIANY REGULAMINU. DOSTĘPNOŚĆ SKLEPU

 1. Administrator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem warunków, o których mowa poniżej.
 2. Administrator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym w Sklepie, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od ich ogłoszenia.
 3. Zamówienia złożone w Sklepie przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 4. Administrator dąży do utrzymania dostępności Sklepu bez ograniczeń czasowych. Administrator zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszenia ich dostępności z przyczyn technicznych, w szczególności w celu przeprowadzenia prac rozwojowych lub usunięcia błędów, jak również prawo definitywnego zakończenia ich działalności.

§ 14. OPINIE KLIENTÓW

 1. Na stronach z opisami Dostępu do Społeczności i Kursów Administrator umieszcza opinie Klientów.
 2. Opinie Klientów pochodzą tylko z zamkniętych grup (dotyczących danego Kursu) w serwisie Facebook, serwisu Discord powiązanego z Dostępem do Społeczności oraz z korespondencji e-mail między Klientem a Administratorem.
 3. Dostęp do grupy w serwisie Facebook dotyczącej danego Kursu, Klient otrzymuje po zakupie Kursu w Sklepie. Osoby niebędące Klientem nie mają dostępu do grupy w serwisie Facebook.
 4. Dostęp do serwera Discord dotyczącego Dostępu do Społeczności, Klient otrzymuje po zakupie Dostępu do Społeczności w Sklepie. Osoby niebędące Klientem nie mają dostępu do serwisu Discord Społeczności.
 5. Opinie zamieszczane są na stronach Administratora tylko po uprzednim udzieleniu zgody przez Klienta.
 6. Klient ma prawo wycofać zgodę na publikację opinii o Kursie lub Dostępie do Społeczności. W celu wycofania zgody Klient powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]. Udzielenie odpowiedzi i usunięcie opinii jest realizowane w terminie 7 dni roboczych.

§ 15. TREŚĆ UŻYTKOWNIKA. LICENCJA

 1. Z chwilą akceptacji Regulaminu, Użytkownik udziela eduworlds nieodpłatnie licencji do korzystania z Treści Użytkownika bez ograniczeń terytorialnych, w całości lub we fragmentach, także w połączeniu z innymi utworami lub dziełami, na wszystkich istniejących w chwili akceptacji Regulaminu polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką, dowolnej liczby egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, na kliszy fotograficznej, techniką cyfrową;
  b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) rozpowszechniania, w tym wprowadzanie do obrotu w formie książkowej lub elektronicznej;
  d) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt c) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez publikowanie w sieci Internet, na stronach internetowych, a także w aplikacjach lub profilach i kanałach mediów społecznościowych eduworlds;
  e) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne bądź satelitarne;
  f) kopiowania i powielania w technologiach fotomechanicznych lub innych znanych w dniu akceptacji Regulaminu (fotokopie, kserokopie itp.);
  g) tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w utworze, 
  h) wykorzystywanie utworu w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy (w tym w sieciach informatycznych) na polach eksploatacji wskazanych w pkt (a) – (h) powyżej.
 1. Licencja udzielana jest na czas określony 5 (pięć) lat. Jeżeli żadna ze stron nie złoży oświadczenia o braku woli kontynuowania licencji na co najmniej 30 dni przed upływem okresu, o którym mowa zdaniu poprzedzającym, licencja po tym okresie przekształca się automatycznie w udzieloną na czas nieokreślony z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. Wypowiedzenie licencji następuje poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. Do czasu skutecznego wypowiedzenia licencji przez Użytkownika, usunięcie przez niego utworu z Portalu, nie wstrzymuje prawa eduworlds do wykonywania  licencji.
 3. Użytkownik upoważnia eduworlds nieodpłatnie do wykonywania autorskich praw zależnych oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Treści Użytkownika (w tym korzystanie i rozporządzanie opracowaniami, tłumaczeniami, przeróbkami, adaptacjami) oraz wprowadzanie zmian w tych utworach.
 4. Użytkownik nieodpłatnie wyraża zgodę na wykonywanie przez eduworlds i zezwalanie osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw osobistych do Treści Użytkownika oraz zobowiązują się do ich niewykonywania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W szczególności, Użytkownik upoważnia Eduworlds do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Utworu bądź dzieł niemających charakteru utworu, powstałych w związku z wykorzystaniem Treści Użytkownika, nazwiskiem autora, o integralności utworu oraz wykonywaniu nadzoru autorskiego.
 5. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że zarówno Treści Użytkownika, jak i korzystanie z nich przez eduworlds zgodnie z Regulaminem, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych korzystających ze Sklepu jest eduworlds sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej pod adresem: https://eduworlds.com/firestarters-online-empire/polityka-prywatnosci/.
 2. W celu uzyskania informacji na temat użytkowania Sklepu lub świadczonych w oparciu o Regulamin usług, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]. Odpowiedzi będą udzielane w terminie 7 dni roboczych.
 3. Postanowienia regulaminu stosuję się również do sytuacji, gdy Klient podaje swoje dane osobowe w przypadku zapisania się na Newsletter.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 30.05.2023 roku.