Logowanie
Moje kontoKoszyk

Nowy regulamin eduworlds - zakup karty

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I PORTALU „EDUWORLDS”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Sklepu oraz Portalu jest eduworlds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-713) przy ul. Wrzesińskiej 12/27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000999343, NIP: 1133075718, REGON: 523493673, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł, e-mail do korespondencji: [email protected]
 2. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu i Portalu oraz zasady członkostwa w społeczności eduworlds, w szczególności Mint Tokenów eduworlds, uprawnienia związane z ich posiadaniem, warunki obrotu Tokenami eduworlds, zasady grywalizacji z ich użyciem, zakres usług świadczonych przez Administratora i zakres jego odpowiedzialności.
 3. Treść Regulaminu znajduje się pod adresem: https://eduworlds.com/pl/regulamin-eduworlds-zakup-karty/. Na żądanie zainteresowanej osoby, treść Regulaminu zostanie jej udostępniona na wskazany przez nią adres e-mail, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 4. Korzystanie przez członków społeczności eduworlds z dodatkowych benefitów może zostać uregulowane odrębnymi regulaminami, o czym Administrator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem serwera Discord społeczności eduworlds oraz ogólnie w Portalu.

§ 2. DEFINICJE

 1. Blockchain – umożliwiająca uruchamianie Smart Kontraktów, otwarta i zdecentralizowana baza danych, w której zapisy tworzone są przy pomocy kryptografii i układane w łańcuchu bloków w taki sposób, że każdy dokonany zapis w tej bazie zostaje utrwalony w sposób nieodwracalny i niezmienny.
 2. ETH (skrót od Ether) – macierzysta waluta wirtualna sieci Ethereum.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie Tokenu eduworlds i zawiera Umowę Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.
 4. Kolekcja – stworzona przez Administratora, limitowana liczba Plików Cyfrowych, przeznaczonych do Mintu Tokenów eduworlds. 
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Kursy – treści edukacyjne udostępniane członkom społeczności eduworlds za pośrednictwem Portalu, na zasadach określonych w Regulaminie lub kupione jako pojedyncze produkty w Sklepie.
 7. Mint – czynność polegająca na wygenerowaniu i zapisaniu w Blockchain unikatowego kodu (token ID) połączonego z indywidulanie oznaczonym plikiem cyfrowym, co jest równoznaczne ze stworzeniem Tokenu.
 8. Token – unikatowy, cyfrowy, zapisany kryptograficznie w Blockchain, certyfikat prawa wyłącznego dysponowania własnością powiązanego z Tokenem Pliku Cyfrowego.
 9. Token eduworlds – stanowiąca warunek członkostwa w społeczności eduworlds limitowana liczba Tokenów, dostępna stworzona w wyniku Mintu z udostępnionej przez Administratora Kolekcji Plików Cyfrowych. Tokeny eduworlds stworzone zostały w standardzie ERC721 i mogą być przedmiotem obrotu z użyciem Smart Kontraktu w sieci Ethereum w zamian za kryptowalutę ETH. Z posiadaniem Tokenu eduworlds wiążą się uprawnienia określone Regulaminem.
 10. Plik Cyfrowy – każda wchodząca w skład Kolekcji grafika zapisana w formacie PNG, która w wyniku Mintu zostaje powiązana z Tokenem eduworlds poprzez odpowiedni zapis w metadanych.
 11. Płatny Produkt – udostępniany za pośrednictwem strony internetowej: https://portal.akademia.pl/  kurs nabyty odpłatnie w formule bezterminowego dostępu (lifetime). Płatnego Produktu nie stanowią: kursy odebrane w zamian za Tokeny Transparent Powers oraz materiały bezpłatne (tj. Akademia Fundamenty, Mafia, klub 10k, Akademia Nauka Live, Black Friday Bonus, Odwróć Grę, Zrozum NFT, Twórcy Dzieciom, Konferencja – Materiały).
 12. Portal – strona internetowa pod adresem:  https://portal.eduworlds.com.
 13. Portfel – współdziałający z Blockchain, kryptograficzny sprzęt lub oprogramowanie, które umożliwia jego posiadaczowi przechowywanie Tokenów oraz udział w Transakcjach. 
 14. Powiązane Platformy – umożliwiające przeprowadzanie Transakcji Tokenów platformy sprzedażowe https://opensea.io/ oraz https://looksrare.org/, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę. 
 15. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 16. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://eduworlds.com, za pośrednictwem którego Klient może nabyć pojedyncze Kursy.
 17. Smart Kontrakt – program komputerowy stworzony w języku programowania Solidity i zapisany w Blockchain, umożliwiający Mint oraz obrót Tokenami, w tym dokonywanie Transakcji.
 18. Sprzedający – eduworlds sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa KRS: 0000729089, NIP: 9512460962, REGON: 380052092, e-mail: [email protected], prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu.
 19. Transakcja – każda dokonana w sieci Ethereum i zapisana w Blockchain, czynność prawna oparta o  Smart Kontrakt, skutkująca przeniesieniem Tokenu eduworlds na nabywcę w zamian za ETH.
 20. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Kursu, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem Sklepu.
 21. Uprawniony – osoba, o której mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu. 
 22. Użytkownik – każdorazowy posiadacz co najmniej jednego Tokenu eduworlds, który zaakceptował Regulamin. Spełnienie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z uzyskaniem członkostwa w społeczności eduworlds.
 23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności nazwę Kursu.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Administrator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). 
 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator i w celu korzystania ze Sklepu lub Portalu oraz realizacji uprawnień wynikających z członkostwa w społeczności eduworlds, niezbędny jest sprzęt i system spełniający następujące minimalne wymagania techniczne: 
 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 2. posiadanie Portfela (rekomendowany MetaMask),
 3. posiadanie lub założenie konta w aplikacji Discord,
 4. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
 5. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
 6. dostęp do Internetu,
 7. posiadanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
 8. możliwość odtwarzania plików wideo.
 1. Każdy korzystający ze Sklepu lub Portalu zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić ich prawidłowemu funkcjonowaniu. Korzystających obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu lub Portalu w sposób zakłócający ich funkcjonowanie lub uciążliwy dla Administratora lub osób trzecich.  
 2. Administrator zastrzega, że korzystanie ze Sklepu lub Portalu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje korzystającym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych usług. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Administrator powiadomi o nich Użytkowników poprzez udostępnione mu adresy e-mail oraz ogłosi ten fakt ogólnie w Sklepie lub Portalu.
 3. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Zgoda na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z usług objętych Regulaminem.
 5. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Tokenów eduworlds dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.
 6. Wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu i Portalu Administrator umożliwia:
 1. darmowy dostęp do kursu online „NFT dla Początkujących”,
 2. usługę przesyłania zamówionej informacji handlowej („Newsletter”). 
 1. W celu skorzystania z usług określonych w ust. 9 powyżej, należy podać swój adres e-mail w przeznaczonym do tego formularzu i nacisnąć odpowiednio przycisk: „Odbierz darmowy kurs” lub „Zapisz się do Newslettera” lub równoważnych. Usługa Newslettera świadczona jest do momentu wycofania zgody, poprzez naciśnięcie linku wyrejestrowującego zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Newslettera.
 2. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 13 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4. SPOŁECZNOŚĆ EDUWORLDS 

 1. Członkostwo w społeczności eduworlds uprawnia do:
 1. dostępu do Portalu oraz możliwość korzystania z dostępnych w nim Kursów, na zasadach określonych w § 5 Regulaminu,
 2. dostępu do zamkniętego kanału na serwerze społeczności eduworlds w aplikacji Discord,
 3. udziału w grywalizacji z udziałem Tokenów eduworlds,
 4. korzystania z benefitów oferowanych przez Administratora, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
 1. Możliwość korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 powyżej, posiadają wyłącznie Użytkownicy.
 2. Warunkiem członkostwa w społeczności eduworlds jest posiadanie co najmniej 1 (jednego) Tokenu eduworlds i akceptacja Regulaminu. 
 3. Członkostwo w społeczności eduworlds i wynikające z niego uprawnienia, o których mowa w ust. 1 powyżej, są powiązane z zapisanymi w Portfelu Użytkownika Tokenami eduworlds. Oznacza to, że zbycie przez Użytkownika Tokenu eduworlds w wyniku Transakcji, będzie skutkowało przeniesieniem połączonego z tym Tokenem eduworlds członkostwa na jego nabywcę. 
 4. Łączna liczba dostępnych Tokenów eduworlds wynosi 10 000 (dziesięć tysięcy) sztuk. 
 5. Każdy Użytkownik może posiadać więcej niż 1 (jeden) Token eduworlds. 
 6. Administrator jest uprawniony do zwiększenia liczby Tokenów eduworlds w każdym czasie, według własnego uznania, poprzez zmianę Regulaminu.
 7. Udzielenie dostępu do Portalu oraz zamkniętego kanału na serwera Discord społeczności eduworlds następuje automatycznie po podłączeniu Portfela, w którym zapisany jest Token eduworlds.
 8. Dostawcą zamkniętego serwera Discord dla  społeczności eduworlds jest Discord Inc., 444 De Haro Street #200, San Francisco, CA 94107. Korzystanie przez Użytkownika z serwera Discord odbywa się na zasadach określonych regulaminami dostawcy aplikacji, dostępnymi na stronach: https://discord.com/terms, https://discord.com/privacy. 
 9. Administrator jest uprawniony do monitorowania i moderowania materiałów oraz treści przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników w ramach serwera Discord społeczności eduworlds.

§ 5. ZASADY KORZYSTANIA Z KURSÓW

 1. Posiadany przez Użytkownika Token eduworlds umożliwia mu dostęp do Kursów, przy czym 1 (jeden) Token eduworlds można wymienić na dostęp do 1 (jednego) Kursu wybranego z dostępnej w Portalu listy na dowolny okres.
 2. W celu odebrania dostępu do Kursu konieczne jest wskazanie przez Użytkownika jego adresu e-mail, na który zostanie przesłany link dostępowy.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć okres korzystania z kursu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik traci dostęp do Kursu i może ponownie wymienić Token eduworlds na dostęp do tego samego lub innego Kursu spośród dostępnych w Portalu.
 4. Wymiana Tokenu eduworlds na dostęp do Kursu nie powoduje utraty przez Użytkownika tego Tokenu eduworlds ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika do rozporządzania nim, z zastrzeżeniem natychmiastowej utraty dostępu do Kursu w przypadku, gdy wymieniony na Kurs Token eduworlds zostanie przeniesiony do innego Portfela.
 5. Możliwa jest jednoczesna wymiana więcej niż 1 (jednego) Tokenu eduworlds i otrzymanie w zamian dostępu do więcej niż jednego Kursu w tym samym czasie. 
 6. Oferta Kursów w Portalu, do których Użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp w drodze wymiany Tokenu eduworlds, będzie na bieżąco rozwijana.
 7. Każdy z 10 000 (dziesięciu tysięcy) sztuk Tokenów eduworlds będzie odzwierciedlał jedną kartę z grafiką. Odkrycie kart z grafikami nastąpi w terminie do 3 miesięcy od daty zakończenia Mintu, wskazanej w § 7 ust. 3 Regulaminu. Wraz z odkryciem kart, Administrator ogłosi również dodatkowe opcje wykorzystania Tokenów eduworlds, w tym możliwość udziału w grywalizacji z ich użyciem.

§ 6. OBRÓT TOKENAMI EDUWORLDS

 1. Z zastrzeżeniem warunków określonych niniejszym paragrafem, Użytkownik może sprzedać Token eduworlds w każdym czasie, dowolnie wybranej osobie i za dowolną cenę. Transakcja następuje z wykorzystaniem Smart Kontraktu w sieci Ethereum w zamian za świadczenie wzajemne wyrażone w ETH. 
 2. Użytkownik, który dokonał Transakcji ostatniego z posiadanych Tokenów eduworlds, traci członkostwo w społeczności eduworlds oraz związane z nim uprawnienia, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu. Skutek określony w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą zapisania Tokenu eduworlds w Portfelu nabywcy.
 3. W celu dokonania Transakcji, Użytkownik może skorzystać z Powiązanej Platformy, jak również innych dostępnych platform umożliwiających sprzedaż Tokenów w sieci Ethereum.
 4. Transakcja realizowana jest w całości według zasad określonych w regulaminie wybranej przez Użytkownika platformy sprzedażowej. 
 5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7 poniżej, Administrator nie jest stroną Transakcji, nie ma wpływu na jej dokonanie i treść oraz nie ponosi odpowiedzialności za jej skutki.
 6. Administrator respektuje rezultat Transakcji w postaci przeniesienia Tokenu eduworlds na inną osobę. Administrator umożliwia każdorazowemu posiadaczowi Tokenu eduworlds dołączenie do społeczności eduworlds na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. W oparciu o zawartą przez Administratora z Powiązaną Platformą umowę, od każdej Transakcji Tokenu eduworlds zrealizowanej za pośrednictwem Powiązanej Platformy, Administrator otrzyma prowizję w wysokości do 10% ceny Transakcji. Aktualna wysokość prowizji jest możliwa do sprawdzenia za pośrednictwem Powiązanej Platformy. Należna Administratorowi prowizja jest pobierana i przekazywana do Portfela Administratora automatycznie z chwilą realizacji Transakcji za pośrednictwem Powiązanej Platformy, pomniejszając w ten sposób liczbę ETH otrzymywanych przez sprzedającego tytułem ceny sprzedaży Tokenu eduworlds. 
 8. Przed dokonaniem Transakcji, Użytkownik zobowiązany jest poinformować nabywcę Tokenu eduworlds o treści Regulaminu oraz konieczności jego akceptacji w celu dołączenia do społeczności eduworlds.

§ 7. UPRAWNIENI DO ODBIORU TOKENÓW EDUWORLDS

 1. Uprawnionym do nieodpłatnego odbioru Tokenu eduworlds jest:
 1. posiadacz co najmniej 1 (jednego) Tokenu Transparent Powers, który w terminie od dnia 1.09.2022 roku od godz. 19.00 do dnia 30.09.2022 roku do godz. 20.00., za pośrednictwem strony internetowej:  https://portal.transparentworld.pl, skorzysta z dostępnej tam opcji „Dokonaj Wymiany”. 
 2. osoba, z wyłączeniem członków społeczności Firestarters określonych w ust. 8 poniżej, która w terminie do dnia 28.08.2022 roku do godziny 23.59 w ramach jednego konta w portalu: https://portal.akademia.pl/ uzyskała dostęp do oferowanych tam co najmniej 2 (dwóch) Płatnych Produktów i która, w terminie od dnia 07.09.2022 roku od godz. 17.00 do dnia 30.09.2022 roku do godz. 20.00., skorzysta z otrzymanego od Administratora unikalnego linku umożliwiającego odbiór Tokenu eduworlds. 
 1. Uprawniony, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej, wybiera Tokeny Transparent Powers, które chce spalić, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych mu komunikatów i informacji. Uprawniony pokrywa należne na rzecz sieci Ethereum koszty gazu, niezbędnego do spalenia wybranych Tokenów Transparent Powers. W terminie 24 godzin od spalenia, na adres Portfela tego Uprawnionego zostaną przekazane, bez dodatkowych opłat, Tokeny eduworlds w liczbie odpowiadającej liczbie planet widniejących na spalonych przez Uprawnionego Tokenach Transparent Powers.
 2. Uprawniony, o którym mowa w ust. 1 lit b. powyżej, otrzyma na adres e-mail powiązany z jego kontem w portalu: https://portal.akademia.pl/, wiadomość z unikalnym linkiem umożliwiającym odbiór Tokenu eduworlds. Po kliknięciu w ten link, Uprawniony powinien podjąć kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych komunikatów oraz je zatwierdzić. W terminie 24 godzin od momentu zatwierdzenia, na adres Portfela tego Uprawnionego zostanie przekazany, bez dodatkowych opłat, 1 (jeden) Token eduworlds. 
 3. Warunkiem dołączenia Uprawnionego do społeczności eduworlds jest akceptacja Regulaminu oraz zapisanie co najmniej 1 (jednego) Tokenu eduworlds w Portfelu Uprawnionego.
 4. Uzyskanie przez Uprawnionego członkostwa w społeczności eduworlds następuje z chwilą zapisania Tokenu eduworlds w jego Portfelu. 
 5. Brak zapisania Tokenu eduworlds w Portfelu Uprawnionego do dnia 30.09.2022 roku do godz. 20.00, jest równoznaczny z rezygnacją przez tego Uprawnionego z możliwości odbioru Tokenu eduworlds.
 6. Uprawniony, o którym mowa w ust. 1 lit. a. powyżej, traci dostęp do społeczności Transparent Powers tylko w przypadku, gdy w ramach opcji „Dokonaj Wymiany” wykorzystał wszystkie posiadane Tokeny Transparent Powers.
 7. Każdy członek społeczności Firestarters, za każdy posiadany Token Firestarters, według stanu na dzień 01.09.2022 roku, godzina 12.00, otrzyma od Administratora 1 (jeden) Token eduworlds, który zostanie nieodpłatnie przekazany na adres jego Portfela. Osoba taka, będzie mogła przystąpić do społeczności eduworlds pod warunkiem akceptacji Regulaminu. 

§ 8. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

 1. Określoną liczbę Tokenów eduworlds, spośród całkowitej puli o której mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu, Administrator udostępnia do sprzedaży w Sklepie.
 2. Administrator umożliwia zakup pojedynczych programów w Sklepie.
 3. Klient może nabyć dostępne w Sklepie Tokeny eduworlds poprzez złożenie Zamówienia, klikając przycisk „Odbierz Token eduworlds za PLN”, wówczas do zawarcia Umowa Sprzedaży dochodzi na zasadach określonych w § 10 Regulaminu, albo może skorzystać z opcji „Mintuj za ETH” wówczas stosuje się postanowienia w § 9 Regulaminu.
 4. Klient może nabyć dostępne w Sklepie pojedyncze kursy eduworlds poprzez złożenie Zamówienia, klikając przycisk "Opłać", wówczas do zawarcia Umowa Sprzedaży dochodzi na zasadach określonych w § 10 Regulaminu.

§ 9. ZASADY NABYCIA TOKENU Z UŻYCIEM SMART KONTRAKTU

 1. W celu skorzystania z opcji „Mintuj za ETH” Klient musi posiadać Portfel zasilony ETH w liczbie wystarczającej na pokrycie ceny wybranej liczby Tokenów eduworlds oraz opłaty za gaz niezbędny do ich Mintu w sieci Ethereum. 
 2. Cena Tokenu uiszczana jest na rzecz Sprzedającego. Opłata za gaz jest uiszczana w całości na rzecz sieci Ethereum według stawki aktualnej w dacie wykonywania Mintu. Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za wysokość należnej na rzecz sieci Ethereum opłaty za gaz.
 3. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z opcji „Mintuj za ETH” jest akceptacja Regulaminu. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w toku składania Zamówienia.
 4. Klikając w przycisk „Mintuj za ETH” Klient jest przenoszony do strony internetowej lub posiadanej aplikacji (jeżeli posiada) Portfela. Konieczne jest zalogowanie się przez Klienta do Portfela. 
 5. Po zalogowaniu do Portfela, Klient wybiera liczbę Tokenów eduworlds, którą chce nabyć. W Portfelu wyświetla się cena sprzedaży oraz wysokość należnej opłaty za gaz. Klient może na tym etapie zrezygnować z dokonania Mintu, wówczas powinien wylogować się z Portfela. 
 6. Klient, który akceptuje warunki Mintu Tokenu eduworlds, w celu jego dokonania, powinien zatwierdzić Transakcję w Portfelu poprzez wprowadzenie klucza prywatnego, a następnie oczekiwać na  zapisanie transakcji w sieci Blockchain Ethereum. 
 7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą prawidłowego zapisu Transakcji w sieci Blockchain Ethereum oraz zapisaniu Tokenu eduworlds w Portfelu Klienta.
 8. W celu otrzymania faktury VAT, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym, przesyłając wiadomość na adres: [email protected].
 9. Sprzedający informuje, że czas niezbędny do zapisania Transakcji w sieci Blockchain Ethereum zależy od jej aktualnego obciążenia. W trakcie oczekiwania na ten zapis, Klient nie powinien podejmować żadnych działań w Portfelu, gdyż mogą one doprowadzić do przerwania Transakcji. Gdy Transakcja zostanie przerwana, Mint nie dochodzi do skutku i Token nie zostanie zapisany w Portfelu Klienta. 
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedojście do skutku Mintu Tokenu eduworlds w sytuacji, gdy Transakcja została przerwana na skutek działań Klienta.
 11. Sprzedający informuję, że opłata za gaz na rzecz sieci Ethereum jest pobierana z chwilą akceptacji przez Klienta Transakcji w Portfelu i nie podlega zwrotowi w przypadku przerwania Transakcji.

§ 10. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Klient określa liczbę nabywanych Tokenów eduworlds lub Kursów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych komunikatów i informacji zawartych na stronie sprzedażowej, a następnie na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient w celu zakupu Tokenów eduworlds lub Kursów przenosi je do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Tokeny eduworlds lub Kursy, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Tokeny eduworlds lub Kursy, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, adres Portfela, numer telefonu, dane do faktury, sposób płatności i inne. Klient w toku procesu Zamówienia nie dokonuje rejestracji.
 4. Podany adres e-mail może zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. Newsletter) zaznaczając odpowiedni checkbox.
 5. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres [email protected].
 6. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 7. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w toku składania Zamówienia. 
 8. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
 1. głównych cechach przedmiotu sprzedaży,
 2. łącznej cenie dodanych do koszyka Tokenów eduworlds lub Kursów wraz z podatkami, a także opłatach za dostarczenie lub o innych kosztach (o ile występują),
 3. możliwości odstąpienia od umowy.
 1. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 2. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy Sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 3. W przypadku niedostępności określonej przez Klienta w Zamówieniu liczby Tokenów eduworlds lub Kursów, Klient zostanie poinformowany o stanie Zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).
 4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera się również potwierdzenie złożonych przez Klienta oświadczeń w przedmiocie żądania spełnienia świadczenia przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy. 
 5. Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego wpływu środków z tytułu ceny z Umowy Sprzedaży bądź otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty od operatora płatności. 
 6. Realizacja Zamówienia na Token eduworlds następuje poprzez przekazanie Tokenu eduworlds na adres Portfela wskazany w Zamówieniu. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z jego przekazaniem.
 7. Realizacja Zamówienia na Kurs nastepuje poprzez nadanie dostępu do kursu na platformie: learn.eduworlds.com.
 8. Realizacja Zamówień następuje według kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania się zapasów Tokenów eduworlds lub Kursów objętych tą formą sprzedaży.
 9. Cena Tokenów eduworlds oraz Kursów podawana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena podana przy Tokenie eduworlds lub Kursach jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. 
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na cenę Tokenów eduworlds lub Kursu w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. 
 11. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 12. Klient może dokonać płatności ceny za zakupione Produkty w następujący sposób:
 1. płatność kartą kredytową/debetową poprzez elektroniczny system stripe.com,
 2. blik.

§ 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Ze względu na specyfikę sieci Blockchain oraz wynikający z niej nieodwracalny charakter Mintu Tokenów, odstąpienie od Umowy Sprzedaży Tokenu eduworlds jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych poniżej.
 2. Administrator informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi, w tym Konsumentowi, w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Klient Sklepu będący Konsumentem, przyjmuje do wiadomości, że zawarcie Umowy Sprzedaży Tokenu eduworlds zgodnie z § 9 – 10 Regulaminu,  następuje w warunkach określonych w ust. 2 powyżej. Oznacza to, że rozpoczęcie spełnienia świadczenia z Umowy Sprzedaży, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą Klienta, w tym Konsumenta, który został poinformowany przez Sprzedającego, że z chwilą rozpoczęcia spełnienia świadczenia, utraci on prawo odstąpienia od umowy.
 4. Kupujący będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że lub umożliwienie Mintu lub przekazanie na adres Portfela Tokenu eduworlds, stanowi o spełnieniu przez Administratora świadczenia z umowy o dostarczenie treści cyfrowych, o których mowa w ust. 2 powyżej. Oznacza to, że rozpoczęcie spełnienia ww. świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą Kupującego, w tym Konsumenta, który został poinformowany przez Administratora, że z chwilą rozpoczęcia spełnienia świadczenia, utraci on prawo odstąpienia od umowy.
 5. Wyrażenie zgody na natychmiastowe rozpoczęcie spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. 
 6. W przypadku braku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 lub 4 powyżej, rozpoczęcie spełniania świadczenia nastąpi dopiero po upływie ustawowego terminu na odstąpienie od umowy.
 7. Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z Kursu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 8. Wszelkie zwroty należności wynikające z pkt 7. będą regulowane przez Administartora nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. 

§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Tokenu eduworlds bez wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, przez okres 2 lat od wydania Tokenu eduworlds, jeżeli ma on wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany Tokenu eduworlds na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.
 2. Powyższe uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedającym, a Klientem niebędącym Konsumentem, rękojmia za wady jest wyłączona.
 3. Konsument ma możliwość złożenia Sprzedającemu żądania wynikającego z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Wniesienie reklamacji następuje na zasadach określonych w § 13 Regulaminu. 
 4. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający usunie wadę lub wymieni Token eduworlds na wolny od wad. Jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedający zwróci Konsumentowi równowartość uiszczonej ceny sprzedaży reklamowanego Tokenu eduworlds niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

§ 13. REKLAMACJE

 1. Żądania wynikające z rękojmi, o których mowa w § 12 Regulaminu jak również inne reklamacje dotyczące  funkcjonowania Sklepu lub Portalu, w tym nieprawidłowości techniczne dotyczące ich działania, mogą być zgłaszane listownie na adres: ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa,  z dopiskiem: „Reklamacja eduworlds” lub poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres zgłaszającego reklamację oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 
 3. Administrator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub w zwrotnej wiadomości e-mail.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Zgłaszający reklamację ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Konsumentowi przysługuje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14. PRAWA AUTORSKIE. LICENCJA PLIKU CYFROWEGO

 1. Administratorowi przysługują majątkowe prawa autorskie, w tym prawa zależne, do wszystkich Plików Cyfrowych wchodzących w skład Kolekcji. Administrator jest wyłącznie uprawniony do udzielania wszelkich zgód, zezwoleń, upoważnień, w tym licencji na korzystanie z Plików Cyfrowych.
 2. Nabycie Tokenu eduworlds przez Użytkownika, w wyniku Mintu lub Transakcji, nie przenosi na niego majątkowych praw autorskich, prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, ani nie upoważnia go wykonywania autorskich praw osobistych do  związanego z tym Tokenem eduworlds Pliku Cyfrowego. 
 3. Administrator udziela każdorazowemu posiadaczowi Tokenu eduworlds niewyłącznej, nieodpłatnej i nie ograniczonej terytorialnie, licencji na korzystanie z powiązanego z tym Tokenem eduworlds Pliku Cyfrowego, z wyłączeniem wykorzystania komercyjnego (zarobkowego), na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pliku Cyfrowego – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Pliku Cyfrowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Plik Cyfrowy utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Z chwilą każdorazowego przeniesienia Tokenu eduworlds w wyniku Transakcji, udzielona licencja wygasa względem jego zbywcy i powstaje na rzecz nabywcy.

§ 15. ZMIANY REGULAMINU. DOSTĘPNOŚĆ PORTALU

 1. Administrator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem warunków, o których mowa poniżej.
 2. Administrator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym w Sklepie i w Portalu, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od ich ogłoszenia.
 3. Zamówienia złożone w Sklepie przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Portalu lub uprawnień określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu, po wejściu w życie zmiany Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem przez tego Użytkownika zgody na zmienioną treść Regulaminu. 
 5. Administrator dąży do utrzymania dostępności Sklepu Portalu bez ograniczeń czasowych. Administrator zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszenia ich dostępności z przyczyn technicznych, w szczególności w celu przeprowadzenia prac rozwojowych lub usunięcia błędów, jak również prawo definitywnego zakończenia ich działalności, w przypadku Portalu po uprzednim co najmniej 14-dniowym powiadomieniu Użytkowników, w sytuacji zaistnienia obiektywnie uzasadnionych podstaw, w tym w szczególności wynikających ze zmian obowiązującego stanu prawnego, zmiany profilu działalności lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora. 

§ 16. INFORMACJA O RYZYKU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Zakres usług świadczonych przez Administratora członkom społeczności eduworlds jest ograniczony do dostarczenia społeczności eduworlds zamkniętego, moderowanego wstecznie przez Administratora serwera Discord, respektowania faktu przeniesienia posiadania Tokenów eduworlds oraz weryfikacji uprawnień Użytkowników i udzielania im dostępu do usług objętych Regulaminem.
 2. Administrator uprawniony jest do aktualizacji, zmiany lub usuwania materiałów oraz wszelkich innych elementów znajdujących się w Portalu w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 3. Wszelkie Materiały publikowane przez Administratora w Portalu lub w ramach serwera Discord społeczności eduworlds mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowią one oferty, rekomendacji lub zaproszenia do inwestowania na rynkach alternatywnych. Administrator nie pośredniczy w Transakcjach Tokenów, ani nie świadczy usług doradczych.
 4. Członkostwo w społeczności eduworlds jest nieodpłatne i dobrowolne. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie usług objętych Regulaminem. Użytkownik jest jednak świadomy, że  w przypadku Mintu lub dokonania Transakcji Tokenu eduworlds, klucz publiczny Portfela Użytkownika zostaje nieodwracalnie i publicznie uwidoczniony w sieci Ethereum poprzez zapis w Blockchain.
 5. Warunki użytkowania Portfela określa wyłącznie jego dostawca. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Portfel Użytkownika i zgromadzone w nim wartości. 
 6. Poza określonymi Regulaminem uprawnieniami związanymi z posiadaniem Tokenu eduworlds, Administrator nie gwarantuje Użytkownikowi żadnych innych rezultatów. Użytkownik samodzielnie decyduje o sposobie wykorzystania Tokenu eduworlds, w tym o dokonywaniu Transakcji.
 7. Dokonując Transakcji Tokenu eduworlds Użytkownik działa wyłącznie na własną odpowiedzialność i jest świadomy ryzyka nieprzewidywalnej zmiany lub całkowitej utraty wartości Tokenu eduworlds. Użytkownik jest świadomy, że Transakcje w sieci Blockchain mają charakter nieodwracalny także w przypadku nieprawidłowego ich wykonania z winy Użytkownika lub z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Sieć Ethereum ani obsługujące ją portale sprzedażowe, w tym Portale Powiązane, nie znajdują się pod jakąkolwiek kontrolą lub wpływem Administratora i nie gwarantuje on ich poprawnego działania.
 9. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne należności publicznoprawne związane z Transakcją, mogące wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dokonując Transakcji Użytkownik jest zobowiązany zbadać czy planowana Transakcja nie jest kwalifikowana jako czynność bankowa, nadzorowana lub w inny sposób prawnie reglamentowana. 
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aktualnie brak jest regulacji prawnych, które dotyczyłyby technologii Blockchain lub Tokenów oraz, że ewentualne nowe regulacje prawne lub wytyczne mogą istotnie wpłynąć na możliwość i zakres korzystania z Portalu oraz Tokenów eduworlds.
 11. Użytkownik jest świadomy, że istnienie społeczności eduworlds oraz gotowość jej członków do dokonywania Transakcji mogą mieć wpływ na wartość Tokenów eduworlds. Administrator nie gwarantuje ciągłego istnienia społeczności eduworlds i nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie lub całkowitą utratę wartości Tokenów eduworlds w przypadkach zakończenia działalności Portalu lub istnienia społeczności eduworlds. 

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych korzystających ze Sklepu i Portalu jest eduworlds sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej pod adresem: https://eduworlds.com/pl/polityka-prywatnosci/.
 2. W celu uzyskania informacji na temat użytkowania Sklepu lub Portalu lub świadczonych w oparciu o Regulamin usług, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]. Odpowiedzi będą udzielane w terminie 7 dni roboczych.
 3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 26 października 2022 roku.
hello world!
crossmenu