Koniec planowania. Czas ruszyć z pracą i zbudować Twój pierwszy biznes!

Pattern

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI EDUWORLDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, pragniemy zapewnić, że chronimy Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, a w niniejszym dokumencie znajdą Państwo wszystkie informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu.

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest EDUWORLDS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-713) przy ul. Wrzesińskiej 12/27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000999343, NIP: 1133075718, REGON: 52349367300000, o kapitale zakładowym w wysokości 25 000 zł.

2. Jak się skontaktować z Administratorem? 

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

@e-mail:[email protected]
Otwarta koperta      korespondencyjnie:ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: [email protected]

3. Jakie dane zbieramy i w jakim celu?

Zakres i cel zbierania danych zależy tego, w jaki sposób korzystają Państwo z usług Administratora:

I. Dane Użytkowników, które pobierane są automatycznie po wejściu do serwisu

W celu umożliwienia świadczenia usługi oraz w celu ochrony praw autorskich, jak również w celach statystyczno-rozliczeniowych serwis przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usług serwisu. W tym celu serwer:

 • monitoruje adres IP, z którego łączy się Użytkownik, 
 • zbiera informacje statystyczne o przeglądanych stronach. 

Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika. 

System informatyczny, z którego korzysta serwis automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z serwisem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na serwis i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji serwisu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania, co stanowi prawnie uzasadniony interes.

Dane te nie są nigdy łączone z innymi danymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

II. Członkowie społeczności utworzonych przez Administratora

Jeżeli są Państwo członkami społeczności i korzystają Państwo z usług świadczonych przez Administratora zgodnie z „Regulaminem sklepu internetowego i społeczności Ognisty Start”, przetwarzamy Państwa dane, takie jak adres e-mail, dane konta Discord, w celu:

 • wykonania umowy (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających m.in.: z przepisów podatkowych (jeśli wystawiamy fakturę VAT) – podstawą prawną jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

III. Odbiorcy newslettera

Jeśli podali nam Państwo w tym celu swój adres e-mail, świadczymy usługi newslettera, czyli dostarczania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes w związku z udzieloną przez Użytkownika zgodą;
 • w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w danym serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności i poprawy naszej oferty;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw.

IV. Dokonywanie zakupów w serwisie

Jeżeli złożyli Państwo zamówienie w serwisie na produkty lub usługi oferowane przez Administratora, zbieramy dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru karty kredytowej, danych o płatności. Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT, dodatkowo potrzebujemy numeru NIP oraz pozostałych danych do faktury, w tym nazwy i adresu siedziby firmy.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do realizacji zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji zamówienia lub zamówionej usługi (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku lub faktury VAT za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach archiwalnych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności i poprawy naszej oferty.

V. Założenie konta w serwisie

Dokonując transakcji w serwisie, po opłaceniu zamówienia, zostaje utworzone automatycznie konto użytkownika w serwisie easycart.pl będącego częścią serwisu eduworlds.com/ognisty-start. Utworzenie konta jest niezbędne dla możliwości korzystania z nabytych w serwisie produktów lub usług. Do utworzenia konta użytkownika w serwisie wykorzystywane są dane podane przez Użytkownika w procesie dokonywania zakupów tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

Po zalogowaniu w serwisie zostaje utworzone automatycznie konto użytkownika w serwisie learn.eduworlds.com (portal na platformie Kajabi). Utworzenie ww. konta jest niezbędne dla możliwości korzystania z nabytych w serwisie produktów lub usług (kursów online). Konto tworzone jest w wyniku podania przez Państwa adresu e-mail i hasła.

Użytkownik może fakultatywnie podać w ramach konta dodatkowe informacje, takie jak np. imię. 

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w danym serwisie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • w celu informowania Użytkowników o okolicznościach dotyczących danego serwisu i nie mających charakteru informacji handlowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na informowaniu o prowadzonej przez nas działalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw.

Podane przez Państwa dane w postaci: imienia oraz adresu e-mail, powierzane są Kajabi, LLC 15495 Sand Canyon Ave Suitee #300, CA 92618 – w celu utworzenia konta i udostępniania treści zakupionych kursów.

VI. Kontakt poprzez wiadomość e-mail

W przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, przekazuje nam jednocześnie swój adres e-mail jako nadawca wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe. Użytkownik może zostać przez nas poproszony o podanie dodatkowych danych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku nasz prawnie uzasadniony interes w związku z udzieloną zgodą, polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z serwisem oraz ewentualnym dochodzeniu i obronie przed potencjalnymi roszczeniami.

VII. Dane użytkowników profili w social media

Nasze profile w serwisach: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN, Discord, LinkedIn, YouTube, TikTok są publiczne. Odwiedzając nasz profil, udostępniają nam Państwo swoje dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego korzysta).

Jeśli Użytkownik komentuje treści w naszym serwisie, udostępnia nam swoją nazwę użytkownika oraz adres e-mail.

Dane te są przetwarzane w celu: (i) umożliwienia nam efektywnego prowadzenia naszego profilu lub bloga w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów oraz (ii) komunikowania się z użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej działalności, poprawie jakości świadczonych przez nas usług a także bieżącej komunikacji z użytkownikami profili,  fanpage lub bloga oraz dochodzeniu i obronie przed potencjalnymi roszczeniami. 

UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratorów poszczególnych serwisów.

VIII. Dane osobowe osób, które są potencjalnymi klientami Administratora

Przetwarzamy dane osobowe potencjalnych klientów, w tym imię i nazwisko, nazwę firmy oraz dane kontaktowe w celu:

 • zaproponowania usług naszych lub naszych partnerów – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na archiwizacji składanych ofert do celów statystycznych oraz analitycznych;
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

IX. Dane osobowe osób, które są:

Jeżeli należą Państwo do jednej z kategorii osób wskazanych powyżej, przetwarzamy Państwa dane w celu:

 • wykonania umowy (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na dokonywaniu rozliczeń, konieczności wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego lub jego archiwizowaniu - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej z klientem - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 • dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji przetwarzane są w celu zidentyfikowania przez nas osób uprawnionych do reprezentowania klienta w celu sporządzenia i prawidłowego zawarcia umowy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na sporządzeniu i prawidłowym zawarciu umowy;
 • dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktu są przetwarzane w celu utrzymywania kontaktu przy wykonywaniu umowy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na wykonaniu zawartych umów;

X. Dane twórców tworzących treści udostępniane w serwisie Administratora

Jeśli są Państwo osobami tworzącymi treści udostępniane następnie przez Administratora w serwisie, przetwarzamy Państwa dane w celu:

 • wykonania umowy  - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, polegających m.in. na konieczności dokonywania rozliczeń i archiwizowania dokumentów księgowych (faktur lub rachunków) - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu prawidłowego wykonania zawartej umowy - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;

XI. Dane osobowe uczestników konkursów i akcji promocyjnych organizowanych przez Administratora

Jeśli są Państwo uczestnikami konkursów bądź akcji promocyjnych organizowanych przez Administratora, przetwarzamy Państwa dane w celu:

 • przeprowadzenia konkursu/akcji promocyjnej w tym: wyłonienia zwycięzcy, przyznania i wydania nagrody, przyznania i wydania bonusów oraz podjęcia działań związanych z organizacją akcji, rozpatrzenia reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • wypełnienia obowiązków prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, w tym rozliczenia podatku od nagrody, wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;

4. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Okres przetwarzania danych zależy od podstawy prawnej i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

 1. przez czas świadczenia usługi;
 2. do czasu wycofania wyrażonej zgody;
 3. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;
 4. do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

5. Jakie prawa przysługują Państwu w stosunku do przetwarzania Państwa danych osobowych?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych;  
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody);
 • wniesienia sprzeciwu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

6. Komu są udostępniane dane osobowe?

Dane osobowe na podstawie odpowiednich umów są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nas danych.

W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności poprzez platformę płatniczą, jego dane będą przekazane do wybranego podmiotu świadczącego usługi płatnicze (platform płatniczych). 

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 

7. Polityka cookies

Serwis stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach Użytkowników (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Użytkownika, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

 • dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodobań Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb);
 • tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszego serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron);
 • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom.

Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.

Zmiana ustawień plików cookies:

Zazwyczaj przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdej chwili jednak Użytkownicy serwisu internetowego mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies Użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z serwisu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

8. Narzędzia naszych partnerów

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują wyłącznie określone przez nas cele. Poniżej przedstawiamy informacje o naszych partnerach oraz stosowanych przez nich narzędziach.

a) Google Analytics 

W serwisie używamy narzędzia do analizy Google Analytics, udostępnianego przez Google Ireland Limited („Google”) z siedzibą w Irlandii. W ramach tej funkcji wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, oraz zdobywania i analizy informacji dotyczących m.in. skuteczności naszych kampanii marketingowych czy czasu spędzanego w serwisie. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do poprawienia jakości serwisu.

b) Facebook Pixel

 Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Państwa spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , USA, lub, jeśli użytkownik znajduje się w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia („Facebook").

Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Informacje o korzystaniu z informacji przez Facebook dostępne są w polityce prywatności Facebooka:

https://www.facebook.com/privacy/explanation.

9. Media społecznościowe

Serwis eduworlds.com („Serwis”) używa wtyczek i innych narzędzi społecznościowych udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube, TikTok oraz aplikację Discord.

W związku z korzystaniem z serwisu, który zawiera taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka wyświetliła Serwis, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie do jego profilu w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez Użytkownika danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa przysługujące Użytkownikowi w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę jego prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Twitter - https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules

Linkedin - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy 

Discord – https://discord.com/privacy

Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

YouTube - YouTube – https://policies.google.com/privacy?hl=pl

TikTok - https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl-PL

Jeśli nie chcą Państwo aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w Serwisie bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w Serwisie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokujące skrypty.

10. Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 07.06.2023 roku.