REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I DOSTĘPU „EDUWORLDS”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem Sklepu jest eduworlds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-713) przy ul. Wrzesińskiej 12/27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000999343, NIP: 1133075718, REGON: 523493673, o kapitale zakładowym w wysokości 25.000 zł, e-mail do korespondencji: [email protected].
 • Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu zakres usług świadczonych przez Administratora i zakres jego odpowiedzialności.
 • Treść Regulaminu znajduje się pod adresem: https://eduworlds.com/regulamin-eduworlds. Na żądanie zainteresowanej osoby, treść Regulaminu zostanie jej udostępniona na wskazany przez nią adres e-mail, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 • Administrator umożliwia Klientowi kontakt: a) pod adresem: eduworlds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa; b) pod adresem e-mail: [email protected].
 • Dodatkowo, Administrator może umożliwić Klientowi komunikację za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger, Instagram oraz Skool, które pozwalają na zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Klientem a Administartorem, w tym daty i godziny takiej korespondencji na trwałym nośniku.
 • Informacje o funkcjonalnościach Kursów oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacjach, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach Kursów, o których Administrator wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na stronach sprzedaży kursów.

§ 2. DEFINICJE

 • Dostęp eduworlds - dostęp do Platformy, Kursów, Społeczności, dodatkowych ofert Partnerów eduworlds i programu afiliacyjnego związanych z rodzajem wykupionego dostępu.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie na Dostęp eduworlds oraz zawiera Umowę Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Kursy – treści cyfrowe stanowiące treści edukacyjne, które są udostępniane Klientom za pośrednictwem Platformy.
 • Społeczność - miejsce skupiające klientów, stworzone w aplikacji Skool, do której dostęp otrzymują Klienci po dokonaniu płatności i akceptacji niniejszego regulaminu.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://eduworlds.com za pośrednictwem którego Klient może nabyć Dostęp eduworlds.
 • Sprzedający – eduworlds sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa, KRS: 0000999343, NIP: 1133075718, REGON: 523493673, e-mail: [email protected], prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Kursu lub dostępu do Społeczności zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności nazwę Kursu lub Społeczności.
 • Newsletter - nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedającego drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym zwłaszcza treści o charakterze edukacyjno-marketingowym, e-booki, a także informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach dotyczących Sprzedającego.
 • Subskrypcja - usługa dostępu do Kursów i Społeczności świadczona przez Administratora na podstawie Regulaminu polegająca na udostępnieniu ich Klientowi na czas określony podczas zawierania Umowy w zamian za dokonywanie płatności cyklicznych.
 • Moderacja - działania podejmowane przez eduworlds mające na celu wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie Niedozwolonych Treści, w tym środki wdrażane przez eduworlds, które wpływają na ich dostępność, widoczność i osiągalność Niedozwolonych Treści, w szczególności ograniczenie dostępu do Niedozwolonych Treści lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez Klientów, w szczególności zawieszenie lub usunięcie konta Klienta oraz zablokowanie Klientowi możliwości korzystania z Kursów i/lub Społeczności.
 • Niedozwolone Treści – Treści Klienta zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. propagujące przemoc lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich lub Treści niezgodne z Regulaminem.
 • Partner eduworlds - firma oferująca swoje usługi i/lub produkty w specjalnej ofercie dla Klientów eduworlds.
 • Platforma – strona internetowa pod adresem: https://portal.akademia.pl.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Administrator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 • Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 • Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator i w celu korzystania ze Sklepu oraz realizacji uprawnień wynikających z członkostwa w społeczności eduworlds, niezbędny jest sprzęt i system spełniający następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  2. posiadanie lub założenie konta w aplikacji Skool,
  3. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
  4. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  5. dostęp do Internetu,
  6. posiadanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  7. możliwość odtwarzania plików wideo.
 • Każdy korzystający ze Sklepu, Platformy, Kursów i Społeczności zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić ich prawidłowemu funkcjonowaniu. Korzystających obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu, Platformy i Społeczności w sposób zakłócający ich funkcjonowanie lub uciążliwy dla Administratora lub osób trzecich.  
 • Administrator zastrzega, że korzystanie ze Sklepu, Platformy, Kursów i Społeczności może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje korzystającym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych usług. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Administrator powiadomi o nich Użytkowników poprzez udostępnione mu adresy e-mail oraz ogłosi ten fakt ogólnie w Sklepie.
 • Treść udostępnionych na Platformie Kursów może ulegać zmianie i być aktualizowana w związku z aktualizacją stanu wiedzy, za co Administrator nie pobiera dodatkowych opłat od Klienta. Zmiana taka jest traktowana jako mająca na celu zachowanie zgodności Kursu z Umową Sprzedaży. Jakiekolwiek inne zmiany Kursów, mogą być wprowadzane w wyjątkowych okolicznościach, o czym Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.
 • Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Zgoda na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z usług objętych Regulaminem.
 • Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie dostępu do Platformy, Kursów i Społeczności następuje odpłatnie.
 • Wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu Administrator umożliwia:
  1. usługę przesyłania zamówionej informacji handlowej („Newsletter”).
 • W celu skorzystania z usług określonych w ust. 10 powyżej, należy podać swój adres e-mail w przeznaczonym do tego formularzu i nacisnąć odpowiednio przycisk: „Zapisz się do Newslettera” lub równoważnych. Usługa Newslettera świadczona jest do momentu wycofania zgody, poprzez naciśnięcie linku wyrejestrowującego zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Newslettera.
 • Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4. INSTRUKCJA I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU EDUWORLDS ORAZ Z ZAKUPIONYCH DOSTĘPÓW

 • Administrator umożliwia zakup Dostępu eduworlds (Platforma, Kursy, Społeczność, oferty Partnerów) w Sklepie.
 • Klient może nabyć Dostęp eduworlds poprzez złożenie Zamówienia, klikając przycisk "Opłać" lub równoważnego, wówczas do zawarcia Umowa Sprzedaży dochodzi na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.
 • Zakupiony przez Klienta dostęp do Kursów, Platformy, Społeczności i ofert Partnerów eduworlds jest dostępny dla Użytkownika przez okres 12 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży. Po upływie tego okresu dostęp zostaje odebrany, chyba że Klient dokona zakupu Dostępu na kolejny okres.
 • Klient może uzyskiwać dostęp do Platformy, Kursów, Społeczności i logować się do nich z maksymalnie 3 różnych urządzeń końcowych.
 • Klient może korzystać z Dostępu eduworlds poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail wysłanej po zakupie lub poprzez zalogowanie się do Kursów na swoim koncie w Platformie. Kursy są udostępniane w formie transmisji cyfrowej. Użytkownik nie ma możliwości pobrania Kursów na swoje urządzenie końcowe.
 • Kursy i Społeczność są udostępniane w najnowszej wersji, dostępnej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i jest zgodne z Umową sprzedaży przez cały okres ich dostępności dla Klienta. Administrator poinformuje o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Kursów i Społeczności z Umową sprzedaży, a Użytkownik powinien wówczas zainstalować ta aktualizację w rozsądnym terminie, w szczególności w czasie wskazanym przez Administratora. Jakiekolwiek zmiany w Kursach i Społeczności, inne niż niezbędne do zachowania zgodności Kursów i Społeczności z Umową, mogą być wprowadzane w wyjątkowych okolicznościach. Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o wprowadzanych zmianach.
 • Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Administratora zgodnie z ust. 6 powyżej, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści Kursów i Społeczności z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  a) poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora.
 • Klient nabywa Dostęp eduworlds wyłącznie dla własnego użytku prywatnego jako konsument lub jako przedsiębiorca na prawach konsumenta. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym upowszechnianie, kopiowanie, wprowadzanie zmian oraz udostępnianie Dostępu eduworlds osobom trzecim, indywidualnie lub publicznie, odpłatnie albo nieodpłatnie, uprawnia Administratora do odebrania Klientowi Dostępu eduworlds, żądania zwrotu zapłaconej ceny, a także dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz w celu ochrony zgromadzonych danych, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące ochronie zamieszczonych w Kursach i Społeczności materiałów oraz przechowywanych danych przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Klient winien jednak mieć świadomość, że korzystanie z usług świadczonych przez sieci informatyczne zawsze wiąże się z ryzykiem, m.in.  poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, ataków socjotechnicznych i hakerskich. Administrator rekomenduje, by Klient zaopatrzył urządzenie, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania Niedozwolonych Treści,
  b) korzystania z Platformy, Kursów i Społeczności w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) korzystania z Platformy, Kursów i Społeczności w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Administratora,
  d) korzystania z Platformy, Kursów i Społeczności w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • Administrator  jest uprawniony do monitorowania i Moderowania Treści. Administrator nie używa narzędzi służących do automatycznego Moderowania treści.
 • Administrator umożliwia Użytkownikom zgłaszanie obecność Niedozwolonych Treści w Kursach i Społeczności. Do zgłaszania Niedozwolonych Treści stosuje się odpowiednio postanowienia §9 Regulaminu dotyczącego Reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.
 • W zgłoszeniu Użytkownik jest zobowiązany podać:
  a) dokładną elektroniczną lokalizację Treści w postaci bezpośredniego linku URL do Treści,
  b) przyczyny uznania Treści za Niedozwoloną Treść;
  c) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 • W razie powzięcia informacji o Niedozwolonych Treściach Administrator podejmie stosowane działania mające na celu ich Moderację. W razie powzięcia jakichkolwiek informacji dających podstawę do podejrzenia, że popełniono lub może dojść do popełnienia przestępstwa Administrator zgłosi ten fakt do odpowiednich organów ścigania.
 • Jeśli Administrator dysponuje danymi umożliwiającymi skontaktowanie się z Klientem, który umieścił Niedozwoloną Treść, powiadomi go o dokonanej Moderacji. Powiadomienie zawiera co najmniej wskazanie podstawy umownej i/lub prawnej, na której Administrator opiera swoją decyzję.
 • Klient, który umieścił Niedozwoloną Treść, przysługuje prawo odwołania od decyzji Administratora, o której mowa w ust. 15 powyżej. Do składania odwołania postanowienia, §9 Regulaminu, stosuje się odpowiednio.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za okresową niedostępność Platformy, Kursu i/lub Społeczności wywołaną przez czynniki obiektywne, w tym siłę wyższą, awarie techniczne czy też związaną z czynnikami leżącymi po stronie dostawców usług informatycznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane wystąpieniem awarii technicznej. Administrator zastrzega sobie prawo do celowego, przejściowego zaprzestania świadczenia usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy, Kursu i / lub Społeczności lub do innych koniecznych przerw technicznych. Administrator dokłada wszelkich starań ku temu, by dostęp do Platformy, Kursów i / lub Społeczności był trwały i niezakłócony.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw do Platformy, Kursów i / lub Społeczności na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Platformą, Kursami i /lub Społecznościami, z tytułu których Klientowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Administratora, co nie wyłącza ani nie zmienia praw Klienta wynikających z Umowy sprzedaży i Regulaminu.
 • Dla prawidłowego korzystania z Platformy, Kursów i / lub Społeczności Klient powinien zadbać o aktualną wersję posiadanego oprogramowania. Administrator zaleca stosowanie przeglądarki Chrome.
 • Usunięcie dostępów wiąże się z utratą dostępu do wszystkich bezpłatnych i płatnych funkcjonalności oferowanych w Platformie, Kursach i / lub Społeczności, w tym do samych Kursów i / lub Społeczności.

§ 5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃW SKLEPIE

 • W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Klient wybiera Dostęp eduworlds, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych komunikatów i informacji zawartych na stronie sprzedażowej, a następnie na stronie internetowej Sklepu.
 • Klient w celu zakupu Dostępu eduworlds przenosi go do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Dostęp eduworlds, który zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Dostęp, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 • W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury, sposób płatności i inne. Klient w toku procesu Zamówienia nie dokonuje rejestracji.
 • Podany adres e-mail może zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. Newsletter) zaznaczając odpowiedni checkbox.
 • Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres [email protected].
 • Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 • Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w toku składania Zamówienia.
 • Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  1. głównych cechach przedmiotu sprzedaży,
  2. cenie Dostępu eduworlds wraz z podatkami, a także opłatach za dostarczenie lub o innych kosztach (o ile występują),
  3. możliwości odstąpienia od umowy.
 • Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 • Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy Sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 • Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera się również potwierdzenie złożonych przez Klienta oświadczeń w przedmiocie żądania spełnienia świadczenia przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy.
 • Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego wpływu środków z tytułu ceny z Umowy Sprzedaży bądź otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty od operatora płatności.
 • Realizacja Zamówienia na Dostęp eduworlds następuje poprzez nadanie dostępu do Platformy oraz Społeczności. Dostęp do Platformy, Kursów i Społeczności uważa się za dostarczony w chwili, gdy dane dostępowe zostały dostarczone Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail.
 • Cena Dostępu eduworlds podawana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena podana przy Dostępie eduworlds jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na cenę Dostępu eduworlds w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych.
 • Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta, na jego żądanie dołączany jest dowód zakupu: potwierdzenie zakupu lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu może zostać doręczony w wersji papierowej.
 • Klient może dokonać płatności ceny za zakupione Produkty w następujący sposób:
  1. płatność kartą kredytową/debetową poprzez elektroniczny system stripe.com,
  2. szybkie płatności (w tym blik),
  3. raty PayU
  4. raty Inbank.
 • W przypadku zakupu Dostępu eduworlds na czas nieokreślony (dożywotni), Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia działania usługi przez okres minimum 2 lat. W przypadku zakończenia utrzymywania usługi w okresie pierwszych 2 lat, Właściciel zwróci Klientowi cenę w proporcjonalnej wysokości do pozostałego czasu wykupionej Subskrypcji przy założeniu jej trwania przez 2 lata.

§6. PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 • Administrator może prowadzić przedsprzedaż Dostępu eduworlds.
 • Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Dostępu eduworlds przed jego premierą w cenie specjalnej.
 • Przedsprzedażą może zostać objęty Dostęp eduworlds: nowy i cechujący się małą dostępnością, który dopiero ukaże się w Sklepie.
 • Termin dostępności Platformy, Kursów, Społeczności objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie Dostępu eduworlds (na stronie z linkiem do koszyka).
 • Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że coś innego zostało wskazane w opisie oferty przedsprzedaży.
 • Zakupiony podczas przedsprzedaży Dostęp eduworlds jest realizowany (np. dodawane do Platformy) w terminach zgodnych z opisem oferty.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 • Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 28 stycznia 2020 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Administrator przekazał Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy w formie e-mail zgodnie z § 5 ust. 11.
 • Choć ustawowe prawo do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży jest wyłączone, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży Dostępu eduworlds kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu maksymalnie 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 • Wszelkie zwroty należności wynikające z pkt 2. będą regulowane przez Administratora nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 • W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Dostępu eduworlds zgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, za brak zgodności Dostępu eduworlds z Umową sprzedaży, który wystąpił w czasie jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu 2 lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Dostępu eduworlds z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili jego dostarczenia, istniał w chwili jego dostarczenia.
 • Domniemanie określone w ust.1 nie mają zastosowania, jeżeli: 1) środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Administrator poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy Sprzedaży; 2) Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy Sprzedaży o obowiązku współpracy z Administratorem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Dostępu eduworlds z Umową Sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, nie wykonuje tego obowiązku.
 • Jeżeli Klient nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Dostępu eduworlds z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli: 1) poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania; 2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora.
 • Powyższe uprawnienia z tytułu braku zgodności Dostępu eduworlds z Umową Sprzedaży przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedającym, a Klientem niebędącym Konsumentem, odpowiedzialność za brak zgodności Dostępu eduworlds z Umową Sprzedaży jest wyłączona.
 • Konsument ma możliwość złożenia Sprzedającemu żądania wynikającego z braku zgodności Dostępu eduworlds z Umową Sprzedaży w ciągu roku od dnia zauważenia tego braku. Wniesienie reklamacji następuje na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 • W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Dostępu eduworlds z Umową Sprzedaży.
 • W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży w wypadku reklamacji, Administrator może mu uniemożliwić dalsze korzystanie z Dostępu eduworlds, w szczególności poprzez zablokowanie Konta.

§ 9. REKLAMACJE

 • Żądania wynikające z rękojmi, o których mowa w § 8 Regulaminu jak również inne reklamacje dotyczące  funkcjonowania Sklepu, w tym nieprawidłowości techniczne dotyczące ich działania, mogą być zgłaszane listownie na adres: ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa,  z dopiskiem: „Reklamacja eduworlds” lub poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected].
 • Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres zgłaszającego reklamację oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 • Administrator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub w zwrotnej wiadomości e-mail.
 • Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 • Zgłaszający reklamację ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Konsumentowi przysługuje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10. OPINIE KLIENTÓW

 • Na stronie z opisem Dostępu eduworlds Sprzedający umieszcza opinie Klientów.
 • Opinie Klientów pochodzą tylko z zamkniętych grup (dotyczących danego kursu) w serwisie Facebook, z korespondencji e-mail między Klientem a Administratorem oraz z wiadomości i rozmów toczących się w Społeczności.
 • Dostęp do grupy w serwisie Facebook dotyczącej danego Kursu, Klient otrzymuje po zakupie Dostępu eduworlds w Sklepie. Osoby niebędące Klientem nie mają dostępu do grupy w serwisie Facebook.
 • Dostęp do Społeczności w aplikacji Skool Klient otrzymuje po zakupie Dostępu eduworlds w Sklepie. Osoby niebędące Klientem nie mają dostępu do danej Społeczności.
 • Opinie zamieszczane są na stronach Administratora tylko po uprzednim udzieleniu zgody przez Klienta.
 • Klient ma prawo wycofać zgodę na publikację opinii o Kursie lub o Społeczności. W celu wycofania zgody Klient powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]. Udzielenie odpowiedzi i usunięcie opinii jest realizowane w terminie 7 dni roboczych.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administratorem danych osobowych korzystających ze Sklepu jest eduworlds sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej pod adresem: https://eduworlds.com/pl/polityka-prywatnosci/.
 • W celu uzyskania informacji na temat użytkowania Sklepu lub świadczonych w oparciu o Regulamin usług, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]. Odpowiedzi będą udzielane w terminie 7 dni roboczych.
 • Postanowienia regulaminu stosuję się również do sytuacji, gdy Klient podaje swoje dane osobowe w przypadku zapisania się na Newsletter.
 • Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 8 lipca 2024 roku.