REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „EDUWORLDS”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem Sklepu jest eduworlds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-713) przy ul. Wrzesińskiej 12/27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000999343, NIP: 1133075718, REGON: 523493673, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł, e-mail do korespondencji: [email protected].
 • Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu zakres usług świadczonych przez Administratora i zakres jego odpowiedzialności.
 • Treść Regulaminu znajduje się pod adresem: https://eduworlds.com/pl/regulamin/. Na żądanie zainteresowanej osoby, treść Regulaminu zostanie jej udostępniona na wskazany przez nią adres e-mail, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 • Administrator umożliwia Klientowi kontakt: a. pod adresem: eduworlds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa; b) pod adresem e-mail: [email protected].
 • Dodatkowo, Administrator może umożliwić Klientowi komunikację za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger, Instagram oraz Discord, które pozwalają na zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Klientem a Administartorem, w tym daty i godziny takiej korespondencji na trwałym nośniku.
 • Informacje o funkcjonalnościach Kursów oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacjach, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach Kursów, o których Administrator wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na stronach sprzedaży kursów.

§ 2. DEFINICJE

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie na Kurs i zawiera Umowę Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Kursy – treści cyfrowe stanowiące treści edukacyjne, które są udostępniane Klientom nabywającym je bezpośrednio w Sklepie.
 • Społeczności - miejsca skupiające klientów, tworzone np. na serwerze Discord, dotyczące danego tematu, do których dostęp jest udostępniany Klientom nabywającym je bezpośrednio w sklepie. W skład społeczności mogą też wchodzić Kursy.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Sklep – serwisy internetowe dostępny pod adresem: https://eduworlds.com, oraz https://promo.eduworlds.com a także: https://www.mailingr.co/c/dostep-do-spolecznosci-lifehakerzy za pośrednictwem których Klient może nabyć Kursy lub dostęp do Społeczności.
 • Sprzedający – eduworlds sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa, KRS: 0000999343, NIP: 1133075718, REGON: 523493673, e-mail: [email protected], prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Kursu lub dostępu do Społeczności zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności nazwę Kursu lub Społeczności.
 • Newsletter - nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedającego drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym zwłaszcza treści o charakterze edukacyjno-marketingowym, e-booki, a także informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach dotyczących Sprzedającego.
 • Subskrypcja - usługa dostępu do Kursów i/lub Społeczności świadczona przez Administratora na podstawie Regulaminu polegająca na udostępnieniu ich Klientowi na czas określony podczas zawierania Umowy w zamian za dokonywanie płatności cyklicznych.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Administrator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 • Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 • Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator i w celu korzystania ze Sklepu oraz realizacji uprawnień wynikających z członkostwa w społeczności eduworlds, niezbędny jest sprzęt i system spełniający następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  2. posiadanie lub założenie konta w aplikacji Discord,
  3. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
  4. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  5. dostęp do Internetu,
  6. posiadanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  7. możliwość odtwarzania plików wideo.
 • Każdy korzystający ze Sklepu zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić ich prawidłowemu funkcjonowaniu. Korzystających obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający ich funkcjonowanie lub uciążliwy dla Administratora lub osób trzecich.  
 • Administrator zastrzega, że korzystanie ze Sklepu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje korzystającym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych usług. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Administrator powiadomi o nich Użytkowników poprzez udostępnione mu adresy e-mail oraz ogłosi ten fakt ogólnie w Sklepie.
 • Treść sprzedawanych Kursów może ulegać zmianie i być aktualizowana w związku z aktualizacją stanu wiedzy, za co Administrator nie pobiera dodatkowych opłat od Klienta. Zmiana taka jest traktowana jako mająca na celu zachowanie zgodności Kursu z Umową Sprzedaży. Jakiekolwiek inne zmiany Kursów, mogą być wprowadzane w wyjątkowych okolicznościach, o czym Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.
 • Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Zgoda na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z usług objętych Regulaminem.
 • Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Kursów lub dostępu do Społeczności dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.
 • Wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu Administrator umożliwia:
  1. darmowy dostęp do kursu online „NFT dla Początkujących”,
  2. usługę przesyłania zamówionej informacji handlowej („Newsletter”).
 • W celu skorzystania z usług określonych w ust. 9 powyżej, należy podać swój adres e-mail w przeznaczonym do tego formularzu i nacisnąć odpowiednio przycisk: „Odbierz darmowy kurs” lub „Zapisz się do Newslettera” lub równoważnych. Usługa Newslettera świadczona jest do momentu wycofania zgody, poprzez naciśnięcie linku wyrejestrowującego zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Newslettera.
 • Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU EDUWORLDS

 • Administrator umożliwia zakup pojedynczych Kursów lub dostępów do Społeczności w Sklepie.
 • Klient może nabyć dostępne w Sklepie pojedyncze Kursy lub dostęp do wybranej Społeczności poprzez złożenie Zamówienia, klikając przycisk "Opłać" lub równoważnego, wówczas do zawarcia Umowa Sprzedaży dochodzi na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.

§ 5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃW SKLEPIE

 • W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Klient wybiera Kursy lub Społeczności, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych komunikatów i informacji zawartych na stronie sprzedażowej, a następnie na stronie internetowej Sklepu.
 • Klient w celu zakupu Kursów lub dostępu do Społeczności przenosi je do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Kursy, które zamierza zakupić lub wybiera w nich dostęp do Społeczności. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Kursy i/lub Społeczności, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 • W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury, sposób płatności i inne. Klient w toku procesu Zamówienia nie dokonuje rejestracji.
 • Podany adres e-mail może zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. Newsletter) zaznaczając odpowiedni checkbox.
 • Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres [email protected].
 • Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 • Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w toku składania Zamówienia.
 • Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  1. głównych cechach przedmiotu sprzedaży,
  2. łącznej cenie dodanych do koszyka Kursów lub dostępów do Społeczności wraz z podatkami, a także opłatach za dostarczenie lub o innych kosztach (o ile występują),
  3. możliwości odstąpienia od umowy.
 • Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 • Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy Sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 • Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera się również potwierdzenie złożonych przez Klienta oświadczeń w przedmiocie żądania spełnienia świadczenia przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy.
 • Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego wpływu środków z tytułu ceny z Umowy Sprzedaży bądź otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty od operatora płatności.
 • Realizacja Zamówienia na Kurs lub dostęp do Społeczności następuje poprzez nadanie dostępu do kursu na platformie: learn.eduworlds.com. Kurs lub dostęp do Społeczności uważa się za dostarczony w chwili, gdy dane dostępowe zostały dostarczone Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail.
 • Cena Kursów i dostępów do Społeczności podawana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena podana przy Kursach lub Społecznościach jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na cenę Kursu lub dostępu do Społeczności w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych.
 • Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 • Klient może dokonać płatności ceny za zakupione Produkty w następujący sposób:
  1. płatność kartą kredytową/debetową poprzez elektroniczny system stripe.com,
  2. szybkie płatności (w tym blik),
  3. raty PayU.
 • W przypadku zakupu dostępu w Subskrypcji na czas nieokreślony (dożywotni), Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia działania usługi przez okres minimum 2 lat. W przypadku zakończenia utrzymywania usługi w okresie pierwszych 2 lat, Właściciel zwróci Klientowi cenę w proporcjonalnej wysokości do pozostałego czasu wykupionej Subskrypcji przy założeniu jej trwania przez 2 lata.

§6. PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 • Administrator może prowadzić przedsprzedaż wybranych Kursów lub dostępów do danej Społeczności.
 • Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Kursu lub dostępu do Społeczności przed jego premierą w cenie specjalnej.
 • Przedsprzedażą mogą zostać objęte Kursy lub dostępy do Społeczności: nowe i cechujące się małą dostępnością, Kursy lub dostępy do Społeczności, które dopiero ukażą się w Sklepie.
 • Termin dostępności Kursów lub dostępów do Społeczności objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie Kursu / Społeczności (na stronie z linkiem do koszyka).
 • Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że coś innego zostało wskazane w opisie oferty przedsprzedaży.
 • Zakupione podczas przedsprzedaży Kursy lub bonusy lub dostępy do Społeczności, są realizowane (np. dodawane do Platformy) w terminach zgodnych z opisem oferty.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 • Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 28 stycznia 2020 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Administrator przekazał Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy w formie e-mail zgodnie z § 5 ust. 11.
 • Choć ustawowe prawo do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży jest wyłączone, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży Kursu lub dostępu do Społeczności kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu maksymalnie 30 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 • Wszelkie zwroty należności wynikające z pkt 2. będą regulowane przez Administratora nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 • W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kursu lub dostępu do Społeczności zgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, za brak zgodności Kursu lub dostępu do Społeczności z Umową sprzedaży, który wystąpił w czasie jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu 2 lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Kursu lub dostępu do Społeczności z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili jego dostarczenia, istniał w chwili jego dostarczenia.
 • Domniemanie określone w ust.1 nie mają zastosowania, jeżeli: 1) środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Administrator poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy Sprzedaży; 2) Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy Sprzedaży o obowiązku współpracy z Administratorem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Kursu lub dostępu do Społeczności z Umową Sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, nie wykonuje tego obowiązku.
 • Jeżeli Klient nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Kursu lub dostępu do Społeczności z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli: 1) poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania; 2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora.
 • Powyższe uprawnienia z tytułu braku zgodności Kursu lub dostępu do Społeczności z Umową Sprzedaży przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedającym, a Klientem niebędącym Konsumentem, odpowiedzialność za brak zgodności Kursu lub dostępu do Społeczności z Umową Sprzedaży jest wyłączona.
 • Konsument ma możliwość złożenia Sprzedającemu żądania wynikającego z braku zgodności Kursu lub dostępu do Społeczności z Umową Sprzedaży w ciągu roku od dnia zauważenia tego braku. Wniesienie reklamacji następuje na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 • W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Kursu lub dostępu do Społeczności z Umową Sprzedaży.
 • W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży w wypadku reklamacji, Administrator może mu uniemożliwić dalsze korzystanie z Kursu lub ze Społeczności, w szczególności poprzez zablokowanie Konta.

§ 9. REKLAMACJE

 • Żądania wynikające z rękojmi, o których mowa w § 8 Regulaminu jak również inne reklamacje dotyczące  funkcjonowania Sklepu, w tym nieprawidłowości techniczne dotyczące ich działania, mogą być zgłaszane listownie na adres: ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa,  z dopiskiem: „Reklamacja eduworlds” lub poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected].
 • Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres zgłaszającego reklamację oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 • Administrator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub w zwrotnej wiadomości e-mail.
 • Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 • Zgłaszający reklamację ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Konsumentowi przysługuje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11. OPINIE KLIENTÓW

 • Na stronach z opisami Kursów i Społeczności Administrator umieszcza opinie Klientów.
 • Opinie Klientów pochodzą tylko z zamkniętych grup (dotyczących danego kursu) w serwisie Facebook,z korespondencji e-mail między Klientem a Administratorem oraz z wiadomości i rozmów toczących się w danej Społeczności.
 • Dostęp do grupy w serwisie Facebook dotyczącej danego Kursu, Klient otrzymuje po zakupie Kursu w Sklepie. Osoby niebędące Klientem nie mają dostępu do grupy w serwisie Facebook.
 • Dostęp do Społeczności w danym serwisie (np. Discord) dotyczy danej Społeczności, do której Klient otrzymuje dostęp po jego zakupie w Sklepie. Osoby niebędące Klientem nie mają dostępu do danej Społeczności.
 • Opinie zamieszczane są na stronach Administratora tylko po uprzednim udzieleniu zgody przez Klienta.
 • Klient ma prawo wycofać zgodę na publikację opinii o Kursie lub o Społeczności. W celu wycofania zgody Klient powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]. Udzielenie odpowiedzi i usunięcie opinii jest realizowane w terminie 7 dni roboczych.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administratorem danych osobowych korzystających ze Sklepu jest eduworlds sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej pod adresem: https://eduworlds.com/pl/polityka-prywatnosci/.
 • W celu uzyskania informacji na temat użytkowania Sklepu lub świadczonych w oparciu o Regulamin usług, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]. Odpowiedzi będą udzielane w terminie 7 dni roboczych.
 • Postanowienia regulaminu stosuję się również do sytuacji, gdy Klient podaje swoje dane osobowe w przypadku zapisania się na Newsletter.
 • Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 16 stycznia 2023 roku.